ALGEMENE VOORWAARDEN RE-FITTING ABONNEMENT PRO4MANCE

Artikel 1:
De incasso zal plaatsvinden op de 1e dag van de maand en opvolgend maandelijks. De periode voor automatische incasso wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode van 1 jaar. Behoudens opzegging gedaan, uiterlijk 1 maand voor het verstrijken, van de overeengekomen termijn. Opzegging dient per email te geschieden naar info@pro4mance.eu.
 
Te incasseren bedrag: volgens de tarieven vermeld op de website van Pro4mance. www.pro4mance.eu/tarieven
 
Artikel 2:
De abonnementskosten welke het lid verschuldigd is kan eenzijdig door Pro4mance worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren, maar u heeft wel recht om de overeenkomst binnen 1 periode na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien de cursist de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. De prijswijziging moet door Pro4mance minstens 2 perioden voor de volgende incasso worden medegedeeld.
 
Artikel 3:
Betaling van de verschuldigde abonnementskosten per overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling per incasso te worden voldaan en wel op de eerste dag van de nieuwe termijn. Indien een eerste incasso niet mogelijk is zal binnen 1 week opnieuw tot incasso worden overgaan. Indien de betaling op de hierboven omschreven wijze alsnog onmogelijk is, zal de cursist een vertragingsrente zijn verschuldigd aan Pro4mance van 15% over het alsdan openstaande bedrag per jaar.
Indien u nalatig bent in uw betalingsplicht jegens Pro4mance en zij de vordering uit handen moet geven aan de gerechtsdeurwaarder, zal u 15 % van het alsdan verschuldigde bedrag verschuldigd zijn aan de buitengerechtelijke incassokosten. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Pro4mance om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van de cursist.
Het overeengekomen bedrag aan contributie zal ook betaald dienen te worden, indien u om welke reden dan ook aan enig les niet deelneemt c.q. op enig uur geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Pro4mance u van een betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen dan echter moet blijken uit een door Pro4mance afgegeven schriftelijke verklaring.
 
Artikel 4:
De re-fitting omvat per abonnementsjaar onderstaande activiteiten:
  • Eén keer per jaar een fysieke “APK”
  • Een jaarlijkse controle van je fietspositie
  • Een jaarlijkse controle van je fietsafstelling
  • Een fysiek en fietsgericht advies na de “APK” en controle fietspositie
  • Aankoopadvies voor je nieuwe fiets*
 
*Voor het aankoopadvies geldt dat er 1 maal per 3 jaar een aankoopadvies zal worden gegeven. Mocht er binnen deze periode nogmaals om een aankoopadvies worden gevraagd, dan zullen daar de normale tarieven voor worden belast. Deze zijn te vinden op de website van Pro4mance. www.pro4mance.eu
 
Door het betalen van de eerste termijn gaat u akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden voor het re-fitting abonnement.