ALGEMENE VOORWAARDEN TRANINGSBEGELEIDING PRO4MANCE

Artikel 1:
De incasso zal plaatsvinden op de eerst volgende periode en opvolgend vier wekelijks. De periode voor automatische incasso wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode zoals op de doorlopende machtiging is aangegeven. Behoudens opzegging gedaan, uiterlijk 1 periode voor het verstrijken, van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk of per email te geschieden naar info@pro4mance.eu.
 
Te incasseren bedrag: volgens de tarieven vermeld op de website van Pro4mance. www.pro4mance.eu/tarieven
 
Artikel 2:
Abonnementswijzingen dienen schriftelijk of per email te geschieden en uiterlijk 1 periode voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Mail naar info@pro4mance.eu
 
Artikel 3:
De abonnementskosten welke het lid verschuldigd is kan eenzijdig door Pro4mance worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren, maar de cursist heeft wel recht om de overeenkomst binnen 1 periode na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien de cursist de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. De prijswijziging moet door Pro4mance minstens 2 perioden voor de volgende incasso worden medegedeeld.
 
Artikel 4:
Bij blessure, zwangerschap of langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk stop worden gezet. Dit gebeurt in alle tijden in overleg met Pro4mance.
 
Artikel 5:
Betaling van de verschuldigde abonnementskosten per overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling per incasso te worden voldaan en wel op de eerste dag van de nieuwe termijn. Indien een eerste incasso niet mogelijk is zal binnen 1 week opnieuw tot incasso worden overgaan. Indien de betaling op de hierboven omschreven wijze alsnog onmogelijk is, zal de cursist een vertragingsrente zijn verschuldigd aan Pro4mance van 15% over het alsdan openstaande bedrag per jaar.
Indien u als cursist nalatig bent in uw betalingsplicht jegens Pro4mance en zij de vordering uit handen moet geven aan de gerechtsdeurwaarder, zal u 15 % van het alsdan verschuldigde bedrag verschuldigd zijn aan de buitengerechtelijke incassokosten. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Pro4mance om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van de cursist.
Het overeengekomen bedrag aan contributie zal ook betaald dienen te worden, indien u om welke reden dan ook aan enig les niet deelneemt c.q. op enig uur geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Pro4mance u van een betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen dan echter moet blijken uit een door Pro4mance afgegeven schriftelijke verklaring.
 
Artikel 6:
De openingstijden worden vastgesteld door Pro4mance. De cursist zal zich in verband met het algemene karakter van het onderricht individueel daarnaar moeten richten: in overleg kan met persoonlijke voorkeur rekening worden gehouden. Pro4mance is tijdens officiële feestdagen gesloten tenzij anders aangegeven, en op de door Pro4mance intern aangegeven dagen, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.
 
Artikel 7:
De cursist onderwerpt zich aan de door de directie van Pro4mance gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor de trainingsbegeleiding. Indien de cursist de instructies/reglementen overtreedt; is dat een reden om de trainingsbegeleiding te stoppen. Hierbij zal het lopende contract beëindigd worden, maar een financiële vergoeding worden betaald door de cursist voor de afgesproken termijn van trainingsbegeleiding.
 
Artikel 8:
Bij gebruik van de Pro4mance faciliteiten dient u altijd een handdoek en passende kledij en fietsschoenen te gebruiken. Ook wordt verwacht dat u naar behoren omgaat met de materialen. Bij ontstane schade, door misbruik of onbehoorlijk gebruik van de faciliteiten of materialen, worden de kosten op u achterhaald.
 
Artikel 9:
De cursist verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ondervangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. U bent zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat u eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor uw eigen risico neemt. Tevens zal u Pro4mance vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 
Door het betalen van de eerste termijn gaat u akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden voor de trainingsbegeleiding van Pro4mance.